Aдминистративная карта Республики Саха (Якутия)


Выберите регион

click on region

Regions- Regional centers on the map
Abyisky vt.Belaya Gora
Aldansky t. Aldan
Allaikhovsky vt.Chokurdakh
Amginsky v.Amga
Anabarsky v. Saskylakh
Bulunsky vt.Tiksi
Verkhnevilyuisky v.Verkhnevilyuisk
Verkhnekolymsky vt.Zyryanka
Verkhoyansky vt.Batagay
Vilyuisky t. Vilyuisk
Gorny v.Berdigestyaakh    Zhigansky v. Zhigansk
Kobyaisky vt. Sangar
Lensky t. Lensky
Megino-Kangalassky v. Maiya
Mirninsky t. Mirny
Momsky v.Khonuu
Namsky v.Namtsy
Nizhnekolymsky vt.Chersky
Nyurbinsky t.Nyurba
Oimyakonsky vt.Ust-Nera
Olyokminsky t.Olyokminsk    Olenyoksky v. Olenyok
Srednekolymsky t. Srednekolymsk
Suntarsky v.Suntar
Tattinsky v.Ytyk-Kyuyol
Tomponsky vt.Khandyga
Khangalassky t.Pokrovsk
Ust-Aldansky v.Borogontsy
Ust-Maisky vt.Ust-Maya
Ust-Yansky vt.Deputatsky
Churapchinsky v.Churapcha
Eveno-Bytantaisky v.Batagay-Alyta